SportAdmin använder Cookies för att förbättra din användarupplevelse. Genom att klicka på Jag Godkänner tillåter du detta. Här kan du läsa mer om cookies och hur SportAdmin använder dem.
Värdegrund

Vår värdegrund bygger på samhällets grundläggande värden som:

• Människolivets okränkbarhet

• Individen frihet och integritet

• Alla människors lika värde

• Jämställdhet

• Solidaritet

Vår förenings präglas av förbättringsglädje.

I alla sammanhang tänker vi på att utvecklas på bästa sätt som förening.

Vi förespråkar en hälsosam livsstil och tar kraftigt avstånd från alkohol/droger/nikotin och andra berusningsmedel som kan skada hälsan.

Vi skapar resultat genom att vara engagerade och ta personligt ansvar på träningar/tävlingar och andra engagemang i föreningen.

Vi tar också personligt ansvar gentemot varandra och visar varandra respekt vilket bl a innebär ärlighet, öppenhet samt att ge och ta konstruktiv kritik.

Vi sätter upp mål och är fokuserade på att nå dessa.

Vi bidrar till att agera som ett stort team och strävar efter gemensam utveckling.


Vi bekräftar varandra och gläds åt varandras framgång.


Vi stödjer varandra och visar förståelse vid motgång.


Vi strävar efter en positiv ”glad känsla i magen” och att ha roligt på träningar, tävlingar och andra engagemang.


Tillsammans arbetar vi för en förening i världsklass.


Vision

• att vinna VM

• att ha en egen träningslokal

• att ha en egen föreningslokal

• cheerleading på schemat i skolan/ cheerleading för alla som vill så klart.


Policy

• Mobbning - fysisk/psykisk/verbalt

• Droger - helt förbjudet i cheerleading sammanhang

• Jämställdhet – markera att alla är lika


Mål

• fortsätta att ha välutbildade/uppdaterade engagerade tränare

• stabil ekonomi

• aktivare supportrar/föräldrar (bättre hejarklack)

• folder/välkomstbrev till nya medlemmar och föräldrar

VÅRA STADGAR

Uppdaterad: 20170701 

 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING


§1FÖRENINGEN

§2 FÖRENINGENS NAMN OCH SÄTE

§3MEDLEMSKAP

§4INFORMATION OCH KALLELSE

§5STYRELSE

§6MEDLEMSMÖTE

§7ÄRENDEN VID ÅRSMÖTET

§8STADGEÄNDRING

§9UPPLÖSNING AV FÖRENINGEN

§10VALBEREDNING

 

 

§1Föreningen skall drivas som ideell förening och


 • främja och administrera cheerleading idrotten 

 • informera och marknadsföra cheerleading idrotten 

 • medverka vid utveckling av cheerleading idrotten. 

 

§2Föreningens namn


Föreningens namn är Power Cheer Allstar och föreningen är hemmahörande 

i Haninge. 

 

§3Medlemskap


a) Föreningen är öppen för alla barn och ungdomar som vill utöva cheerleading. 

Föreningen är också öppen för stödjande medlemmar, d v s personer som vill 

stödja idrotten genom att betala medlemsavgift. 

Varje medlem har EN röst. Medlemskap vinns efter avlagd medlemsavgift.


b) Utträde anses ha skett på egen begäran om avgift ej erlagts efter påminnelse.


c) Uteslutning: Medlem får uteslutas om vederbörande uppenbart skadat föreningens intresse.


§4Information och kallelse

Föreningens information till medlemmar samt kallelser och protokoll distribueras 

via hemsida, e-mail och post.


§5Styrelse


Styrelsen består av fem ordinarie ledamöter och tre suppleanter.

Ordförande utses av årsmötet.

Styrelsen utser inom sig vice ordförande, kassör och sekreterare.

Kassören och ordförande är var för sig firmatecknare.

Styrelseledamot och suppleant utses för två år.

Hälften av styrelsens ledamöter väljs varje årsmöte.
Vid första årsmötet väljs hälften av styrelsens ledamöter för ett år, hälften för två år.

Ordförande väljs för ett år.

Styrelsen är beslutsför då minst hälften av ledamöterna är närvarande. 

Suppleanter kallas till styrelsens sammanträden.

Verksamhetsåret är brutet fr o m 1 juli – 30 juni fr o m säsongen 2017.


§6Medlemsmöte


Kallelse till medlemsmöte skall vara utskickat senast 30 dagar före mötet. 

Medlemsmötet, som är årsmöte, skall hållas före september månads utgång.


§7 Ärenden vid årsmötet


 1. Fastställande av röstlängd för mötet.

 1. Fråga om mötet utlysts på rätt sätt.

 1. Fastställande av föredragningslista

 1. Val av ordförande och sekreterare för mötet.

 1. Val av protokolljusterare och rösträknare.

 1. Styrelsens verksamhetsberättelse för senaste verksamhetsåret.

 1. Styrelsens ekonomiska berättelse för senaste räkenskapsåret.

 1. Revisorernas berättelse för det senaste verksamhets- och räkenskapsåret.

 1. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.

 1. Fastställande av medlemsavgift.

 1. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för kommande verksamhets- och räkenskapsår.

 1. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.

 1. Val av:
  - föreningens ordförande för tid av 1år.
  - halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av 2 år.
  - en revisor för en tid av 1 år (i detta val får styrelsens ledamöter ej deltaga).
  - 3 ledamöter i valberedningen för en tid av 1 år, av vilka en skall utses till ordförande.

 1. Övriga frågor:
  -Beslut i fråga om större ekonomisk betydelse för föreningen eller medlemmar får inte fattas om den inte finns med i kallelsen till mötet.

§8Stadgeändringar


Stadgeändringar beslutas av årsmötet /alt extra årsmöte.


§9Upplösning av föreningen.


Upplösning av föreningen beslutas av årsmötet med minst 2/3 av antalet avgivna röster.


§10Valberedning


Valberedningen består av ordförande och ytterligare två ledamöter. 

Valberedningens förslag till styrelse presenteras vid kallelse till årsmötet. 

Valberedningen föreslår styrelseledamöter samt revisorer.