SportAdmin använder Cookies för att förbättra din användarupplevelse. Genom att klicka på Jag Godkänner tillåter du detta. Här kan du läsa mer om cookies och hur SportAdmin använder dem.
Power Cheer Allstars

"För säkerhet, energi, styrka och teknik utfört med enormt hjärta. Ni inspirerar och lyfter. Oavsett antalet personer på mattan så är ni övertygande.

Dagens mest minnesvärda prestation kommer för första gången från en hel förening."

2017/03/12

Showcase!
2023-12-07 19:03

Välkommen till årets showcase!

När? 17/12

Var? Torvalla Sporthall

Tid? Insläpp 17.30

Pris? 80kr/person (barn under 7 år går in gratis)

 

OBS!!! Det är endast tillåtet att ta med sig en väska i storlek som ett a4. Har ni större väskor nekas ni inträde.

 

Ses där!

Förslag till nya stadgar/värdegrund
2023-09-24 14:46

1 kap Allmänna bestämmelser

1 § Ändamål

Föreningen har som ändamål att bedriva idrottslig verksamhet i enlighet med ”Idrottsrörelsens verksamhetsidé, vision och värdegrund” (1 kap. PWR, bilaga). Föreningen ska bedriva följande idrotter: Cheerleading

2 § Föreningens namn m.m.

Föreningens fullständiga namn är: Föreningen Power CheerAllstars

Föreningens organisationsnummer är: 802411–3352

Föreningen har sin hemort i Haninge kommun.

3 § Sammansättning, tillhörighet m.m.

Föreningen består av de fysiska personer som har beviljats medlemskap i föreningen.

Föreningen är medlem i följande specialidrottsförbund (SF):Svenska Cheerleadingförbundet (SCF) och är därigenom även ansluten till Sveriges Riksidrottsförbund (RF).

Genom medlemskap i SF blir föreningen även medlem i RF-SISU Stockholm.

4 § Beslutande organ

Föreningens beslutande organ är årsmötet, extra årsmöte och styrelsen.

5 § Verksamhets- och räkenskapsår

Föreningens verksamhetsår och räkenskapsår omfattar tiden fr.o.m. den 1 juli t.o.m. den 30 juni.

6 § Firmateckning

Föreningens firma tecknas av ordförande och kassör, var för sig.

7 § Stadgeändring

För ändring av dessa stadgar krävs beslut av årsmöte med minst 2/3 av antalet lämnade röster. Förslag till ändring av stadgarna får skriftligen lämnas av såväl medlem som styrelsen.

8 § Stadgetolkning

Uppstår tvekan om tolkningen av dessa stadgar, eller om fall förekommer som inte är förutsedda i stadgarna, hänskjuts frågan till nästkommande årsmöte. I brådskande fall får frågan avgöras av styrelsen.

9 § Upplösning av föreningen

För upplösning av Föreningen Power Cheer Allstars krävs beslut av årsmöte med minst 2/3 av antalet avgivna röster.

I beslut av upplösning av Föreningen Power Cheer Allstarsskall anges dels att föreningens tillgångar skall användas till bestämt idrottsfrämjande ändamål, dels var den upplösta föreningens handlingar mm. skall arkiveras t. ex i folkrörelsearkiv

Beslutet, jämte bestyrkta avskrifter av styrelsens och årsmötets protokoll i ärendet, samt revisionsberättelse jämte balans- och resultaträkningar, skall omedelbart tillställas Riksidrottsförbundet samt Svenska Cheerleadingförbundet.

 

2 kap Föreningens medlemmar

1 § Medlemskap

Alla personer som vill stödja föreningens ändamål har rätt att beviljas medlemskap. Ansökan om medlemskap får avslås endast om det kan antas att sökanden kommer att motarbeta föreningens ändamål, idrottens värdegrund eller på annat sätt skada föreningens intressen. Medlemskap beviljas av styrelsen eller av den som styrelsen delegerat beslutanderätten till. Medlemskapet gäller tills vidare. Beslut att avslå medlemsansökan ska fattas av styrelsen. Innan sådant beslut fattas ska personen i fråga ges tillfälle att inom viss tid, minst 14 dagar, yttra sig över de omständigheter som är anledningen till att medlemskapet ifrågasätts. I beslutet att avslå medlemsansökan ska skälen redovisas samt anges vad den medlemssökande ska iaktta för att överklaga beslutet. Beslutet ska inom tre dagar från dagen för beslutet skriftligen skickas till den som fått avslag på medlemsansökan. Beslut att avslå medlemsansökan får överklagas av den sökande inom tre veckor.

2 § Medlems skyldigheter och rättigheter

Medlem

• ska följa föreningens stadgar och beslut som fattats av föreningsorgan samt följa i 1 kap. 3 § nämnda organisationers stadgar, tävlingsregler och beslut,

• ska betala medlemsavgift och andra avgifter som beslutats av föreningen,

• accepterar genom sitt medlemskap att föreningen behandlar personuppgifter för ändamålet föreningsadministration i enlighet med gällande föreningsstadgar,

• har rätt att få information enligt gällande dataskyddslagstiftning om den personuppgiftsbehandling som medlemskapet i föreningen medför,

• accepterar genom sitt medlemskap att personuppgifter behandlas för att åliggande som följer av medlemskapet,

• har rätt att delta i sammankomster som anordnas för medlemmarna,

• har rätt till information om föreningens angelägenheter i den utsträckning som följer av 6 kap. 2 §, • har inte rätt att ta del av föreningens behållning eller egendom vid upplösning av föreningen.

3 § Medlems deltagande i den idrottsliga verksamheten

Medlem har rätt att delta i föreningens idrottsliga verksamhet under de former som är vedertagna inom idrotten och på samma villkor 5 som gäller för övriga medlemmar.

Föreningen har dessutom rätt att uppställa särskilda villkor för utövande av vissa uppdrag. Vid deltagande i tävling eller uppvisning representerar medlem sin förening.

Föreningen bestämmer förutsättningarna för medlems deltagande i tävling eller uppvisning. För deltagande i tävling eller uppvisning utanför Sverige krävs aktuellt SF:s godkännande. Är arrangören av tävlingen eller uppvisningen inte ansluten till det SF som administrerar ifrågavarande idrottsgren, får medlemmen delta endast om detta SF godkänt tävlingen eller uppvisningen.

4 § Utträde

Medlem, som önskar utträda ur förening, ska skriftligen anmäla detta. Har medlem vid sådant utträde inte betalat föreskrivna avgifter till föreningen, bestämmer styrelsen om de ska betalas eller inte. Om medlem inte betalat medlemsavgift under två på varandra följande år, får föreningen besluta om medlemskapets upphörande. Om inte annat beslutas upphör medlemskapet enligt första eller andra stycket när medlemmen avförs från medlemsförteckningen. Personen ska underrättas om att medlemskapet har upphört.

5 § Uteslutning m.m.

Medlem får, utan iakttagande av 4 § andra stycket, uteslutas om medlemmen, trots påminnelse, har försummat att betala av föreningen beslutade avgifter.

Medlem får också uteslutas om medlemmen motarbetat föreningens verksamhet eller ändamål, brutit mot idrottens värdegrund, föreningens stadgar, eller på annat sätt skadat föreningens intressen. Uteslutning gäller tills vidare.

Beslut om uteslutning får dock begränsas till att omfatta viss tid. Sådan tidsbegränsad uteslutning får som mest omfatta sex månader från beslutsdagen.

Om tillräckliga skäl för uteslutning inte föreligger får föreningen i stället meddela medlemmen en varning. Beslut om uteslutning eller varning ska fattas av styrelsen. Sådant beslut får inte fattas utan att medlemmen inom viss av styrelsen angiven tid, minst 14 dagar, fått tillfälle att yttra sig över de omständigheter som föranlett att medlemskapet ifrågasätts. I beslut om uteslutning eller varning ska skälen redovisas samt anges vad medlemmen ska iaktta för att överklaga beslutet. Beslutet ska inom tre dagar från dagen för beslutet skickas till medlemmen.

6 § Överklagande

Beslut om att vägra medlemskap, medlemskapets upphörande eller varning får överklagas till föreningens SF enligt reglerna i 15 kap. RF:s stadgar.

7 § Medlemskapets upphörande

Beslut om upphörande av enskilds medlemskap gäller inte förrän klagotiden utgått, eller då beslut överklagats, ärendet blivit slutligt avgjort.

 

3 kap Årsmöte

1 § Tidpunkt och kallelse

Årsmötet, som är föreningens högsta beslutande organ, ska hållas före utgången av september månad på tid och plats som styrelsen bestämmer. Kallelse till årsmötet och förslag till föredragningslista ska av styrelsen senast tre veckor före mötet tillhandahållas medlemmarna på sätt styrelsen bestämt. Vidare ska kallelse och förslag till föredragningslista publiceras på föreningens hemsida. Har förslag väckts om stadgeändring, nedläggning eller sammanslagning av föreningen med annan förening eller annan fråga av väsentlig betydelse för föreningen eller dess medlemmar ska det anges i kallelsen. Verksamhetsberättelse, årsredovisning/årsbokslut, revisorernas berättelser, verksamhetsplan med ekonomisk plan samt styrelsens förslag och inkomna motioner med styrelsens yttrande ska finnas tillgängliga för medlemmarna senast en vecka före årsmötet. I kallelsen ska anges var dessa handlingar finns tillgängliga.

2 § Förslag till ärenden att behandlas av årsmötet

Såväl medlem som styrelsen får avge förslag att behandlas av årsmötet. Förslag från medlem (motion) ska vara styrelsen tillhanda senast fyra veckor före årsmötet. Styrelsen ska till årsmötet avge skriftligt yttrande över motionerna.

3 § Sammansättning och beslutsförhet

Årsmöte består av närvarande röstberättigade medlemmar. Vårdnadshavare har rätt att företräda sina omyndiga barn. Varje medlem har 1 röst.

Mötet är beslutsmässigt med de röstberättigade medlemmar och ombud som är närvarande på mötet.

4 § Rösträtt samt yttrande- och förslagsrätt på årsmötet

För att vara röstberättigad på årsmöte krävs:

• att medlemmen under mötesåret fyller lägst 12 år;

• att medlemskap har beviljats minst två månader före årsmötet; och

• att förfallna medlemsavgifter har betalats senast två månader före årsmötet.

Medlem som inte har rösträtt har yttrande- och förslagsrätt på mötet.

5 § Ärenden vid årsmötet

Vid årsmötet ska följande behandlas och protokollföras:

1. Fastställande av röstlängd för mötet.

2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.

3. Val av protokolljusterare och rösträknare.

4. Fråga om medlemmarna har kallats till årsmötet på rätt sätt och inom rätt tid.

5. Fastställande av föredragningslista.

6. Styrelsens verksamhetsberättelse med årsredovisning/årsbokslut för det senaste verksamhets- /räkenskapsåret.

7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.

8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionenavser.

9. Fastställande av medlemsavgifter för kommande verksamhetsår.

10. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av ekonomisk plan för kommande verksamhets-/räkenskapsår.

11. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.

12. Val av styrelse

föreningens ordförande för tid av 1 år
halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av 2 år.
en revisor för en tid av 1 år (i detta val får styrelsens ledamöter ej deltaga) samt revisor suppleanter för 1 år.
3 ledamöter i valberedningen för en tid av 1 år, av vilka en skall utses till ordförande.

 

13. Eventuella övriga frågor som anmälts under punkt 5.

 

Beslut i fråga av större ekonomisk eller annan avgörande betydelse för föreningen eller medlemmarna får inte fattas om den inte varit med i kallelsen till mötet.

 

6 § Valbarhet

 

Valbar till styrelsen och valberedningen är röstberättigad medlem av föreningen. Arbetstagare inom föreningen får dock inte väljas till ledamot i styrelsen, valberedningen eller till revisor eller revisorssuppleant i föreningen.

 

 

7 § Extra årsmöte

 

Styrelsen får kalla medlemmarna till extra årsmöte. Styrelsen är skyldig att kalla till extra årsmöte när en revisor eller minst en tiondel av föreningens röstberättigade medlemmar begär det. Sådan begäran ska vara skriftlig och innehålla skälen för begäran.  När styrelsen mottagit en begäran om extra årsmöte ska den inom 14 dagar utlysa sådant möte att hållas inom två månader från erhållen begäran. Kallelse med förslag till föredragningslista för extra årsmöte ska senast sju dagar före mötet tillhandahållas medlemmarna på sätt styrelsen bestämt. Vidare ska kallelse och förslag till föredragningslista publiceras på föreningens hemsida och anslås i klubblokal eller på annan lämplig plats. Underlåter styrelsen att utlysa eller kalla till extra årsmöte får de som begärt ett extra årsmöte vidta åtgärder enligt föregående stycke.

Vid extra årsmöte får endast den eller de frågor som angetts i förslaget till föredragningslista behandlas.

 

8 § Beslut och omröstning

 

Beslut fattas med bifallsrop (acklamation) eller om så begärs efter omröstning (votering). Med undantag för de i 1 kap. 7 § första stycket och 1 kap. 9 § nämnda fallen avgörs vid omröstning alla frågor genom enkel majoritet. Enkel majoritet kan vara antingen absolut eller relativ. Val avgörs genom relativ majoritet. Med relativ majoritet menas att den (de) som erhållit högsta antalet röster är vald (valda) oberoende av hur dessa röster förhåller sig till antalet lämnade röster. För beslut i andra frågor än val krävs absolut majoritet, vilket innebär mer än hälften av antalet lämnade röster. Omröstning sker öppet. Om röstberättigad medlem begär det ska dock val ske slutet. Vid omröstning som inte avser val gäller vid lika röstetal det förslag som biträds av ordföranden vid mötet, om ordföranden är röstberättigad. Är mötesordföranden inte röstberättigad avgör lotten. Vid val ska i händelse av lika röstetal lotten avgöra.

 

9 § Ikraftträdande

 

Beslut fattade av årsmöte gäller från årsmötets avslutande om inte annat beslutas.

 

 

4 kap Valberedning

1 § Sammansättning

 

Valberedningen ska bestå av ordförande och 2 övriga ledamöter valda av årsmötet.

Valberedningen ska bestå av kvinnor och män.

Valberedningen ska bland sina ledamöter utse en vice ordförande.

Valberedningen ska sammanträda när ordföranden eller minst halva antalet ledamöter så bestämmer.

 

2 § Åligganden

 

Valberedningen ska bereda valen inför kommande årsmöte, och ska i detta arbete fortlöpande under verksamhetsåret följa styrelsens och revisorernas arbete.

 

Valberedningen ska senast två månader före årsmötet tillfråga dem vilkas mandattid går ut vid mötets slut, om de vill kandidera för nästa mandattid. Därefter ska valberedningen informera medlemmarna om vilka som avböjt omval.

Valberedningen ska upplysa medlemmarna om att de har rätt att inkomma med förslag på kandidater. Senast tre veckor före årsmötet ska valberedningen meddela röstberättigade medlemmar sitt förslag, samt meddela namnen på de personer som i övrigt har föreslagits inför valberedningen.

Innan kandidatnominering påbörjas på årsmötet ska valberedningen meddela sitt förslag beträffande det val nomineringen avser. De som ingår i valberedningen får inte obehörigen röja vad de i denna egenskap fått kännedom om.

 

5 kap Revision

 

1 § Revisorer och revision

 

Föreningens räkenskaper och förvaltning ska årligen granskas av de revisorer som årsmötet utsett. Revisorerna ska vara oberoende av dem som de har att granska.

Revisorerna har rätt att fortlöpande ta del av föreningens räkenskaper, årsmötes- och styrelseprotokoll och övriga handlingar.

Föreningens räkenskaper för det senaste verksamhets- och räkenskapsåret ska vara revisorerna tillhanda senast en månad före årsmötet.

Revisorerna ska granska styrelsens räkenskaper och förvaltning för det senaste verksamhets- och räkenskapsåret samt till styrelsen överlämna revisionsberättelse senast 14 dagar före årsmötet.

 

6 kap Styrelsen

 

1 § Sammansättning

 

Styrelsen ska bestå av ordförande samt 4 övriga ledamöter. Styrelsen ska bestå av kvinnor och män. Styrelsen ska inom sig utse vice ordförande och de övriga befattningshavare som behövs. Styrelsen får utse adjungerad ledamot. Sådan ledamot har yttrande och förslagsrätt men inte rösträtt. Adjungerad ledamot får utses till befattning inom styrelsen.

2 § Styrelsens åligganden

 

När årsmöte inte är samlat är styrelsen föreningens beslutande organ och ansvarar för föreningens angelägenheter. Styrelsen ska – inom ramen för RF:s, föreningens SF:s och föreningens egna stadgar – ansvara för föreningens verksamhet samt tillvarata medlemmarnas intressen.

 

Det åligger styrelsen särskilt att

 

• se till att föreningen följer gällande lagar och andra bindande regler, däribland att begära att belastningsregisterutdrag visas upp enligt 8 kap. 5 § RF:s stadgar,

• verkställa av årsmötet fattade beslut,

• planera, leda och fördela arbetet inom föreningen och för detta utarbeta arbetsordning och instruktioner för underliggande föreningsorgan samt hos SF uppdatera kontaktuppgifter enligt 8 kap. 5 § RF:s stadgar,

• ansvara för och förvalta föreningens medel,

• fortlöpande informera medlemmarna om föreningens angelägenheter i den utsträckning detta inte kan skada föreningens intressen,

• tillställa revisorerna räkenskaper m.m. enligt 5 kap. 1 §, och

• förbereda årsmöte. Ordföranden ska leda styrelsens arbete och bevaka att styrelsen fullgör sina uppgifter enligt föreningens stadgar och övriga för föreningen bindande regler och beslut.

 

Har ordföranden förhinder ska vice ordföranden träda in i ordförandens ställe. Styrelsen ska besluta om fördelning av arbetsuppgifterna genom en särskild upprättad arbetsordning.

 

3 § Kallelse, beslutförhet och omröstning

 

Styrelsen ska sammanträda på kallelse av ordföranden. Ordföranden är skyldig att kalla till sammanträde då minst två ledamöter har begärt det. Underlåter ordföranden att utfärda kallelse får de som begärt sammanträdet kalla till det. Styrelsen är beslutsmässig när samtliga ledamöter kallats och då minst halva antalet ledamöter är närvarande.

För alla beslut krävs att minst hälften av styrelsens samtliga ledamöter är ense om beslutet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. Röstning får inte ske genom ombud.

Ordföranden får besluta att ärende ska avgöras genom skriftlig omröstning (beslut per capsulam) eller vid telefonsammanträde eller med hjälp av annan teknisk utrustning.

 

Vid sammanträde eller beslutsfattande enligt föregående stycke ska protokoll upprättas. Protokoll ska undertecknas av mötesordföranden och utsedd protokollssekreterare. Avvikande mening ska antecknas i protokollet.

 

4 § Överlåtelse av beslutanderätten

 

Styrelsen får överlåta sin beslutanderätt i enskilda ärenden eller i vissa grupper av ärenden till kommitté eller annat organ eller till enskild medlem, anställd eller annan utsedd person. Sådana uppdrag kan gälla för viss tid eller tillsvidare. Den som fattat beslut med stöd av bemyndigande enligt föregående stycke ska fortlöpande underrätta styrelsen härom.

 

7 kap Övriga föreningsorgan

1 § Kommittéer, arbetsgrupper och andra underliggande föreningsorgan

Föreningen ska för sin idrottsliga verksamhet ha följande sektioner/kommittéer: Arbetsgrupp bestående av sportchef och coacher. Arbetsgruppen ska arbeta med frågor som rör det gemensamma arbetet för föreningens lag, aktiviteter och utbildningar.

 

2 § Instruktioner

 

Styrelse ska, i särskild instruktion eller på annat lämpligt sätt, fastställa de befogenheter och skyldigheter som de underliggande organen har samt hur återrapportering till styrelsen ska ske.

 

3 § Budget och verksamhetsplan

 

Sektion/kommitté för respektive idrottsverksamhet samt övriga fasta kommittéer ska upprätta förslag till budget och verksamhetsplan för sektionen/kommittén att gälla under nästföljande verksamhetsår. Budget och plan ska ges in till styrelsen för godkännande på tid som den bestämmer. Styrelsen gör de ändringar i budgeten och planen som bedöms vara nödvändiga med hänsyn till föreningens skyldigheter i olika hänseenden, föreningens ekonomiska ställning eller den väntade utvecklingen av den idrottsliga verksamheten.

 

 

 

 

Bilaga kap 1

Vår verksamhetsidé

· främja och administrera cheerleading idrotten

· informera och marknadsföra cheerleading idrotten

· medverka vid utveckling av cheerleading idrotten.

 

Värdegrund

 

Vår värdegrund bygger på samhällets grundläggande värden som:

• Människolivets okränkbarhet

• Individen frihet och integritet

• Alla människors lika värde

• Jämställdhet

• Solidaritet

Vår förenings präglas av förbättringsglädje.

alla sammanhang tänker vi på att utvecklas på bästa sätt som förening.

Vi förespråkar en hälsosam livsstil och tar kraftigt avstånd från alkohol/droger/nikotin och andra berusningsmedel som kan skada hälsan.

Vi skapar resultat genom att vara engagerade och ta personligt ansvar på träningar/tävlingar och andra engagemang i föreningen.

Vi tar också personligt ansvar gentemot varandra och visar varandra respekt vilket bl a innebär ärlighet, öppenhet samt att ge och ta konstruktiv kritik.

Vi sätter upp mål och är fokuserade på att nå dessa.

Vi bidrar till att agera som ett stort team och strävar efter gemensam utveckling.

 

Vi bekräftar varandra och gläds åt varandras framgång.

 

Vi stödjer varandra och visar förståelse vid motgång.

 

Vi strävar efter en positiv ”glad känsla i magen” och att ha roligt på träningar, tävlingar och andra engagemang.

 

Tillsammans arbetar vi för en förening i världsklass.

 

Vision

• att vinna VM

• att ha en egen träningslokal

• att ha en egen föreningslokal

cheerleading på schemat i skolan/ cheerleading för alla som vill såklart.

 

Policy

• Mobbning - Nolltolerans mot all form av mobbning, kränkning, sexuella trakasserier och trakasserier.

• Droger - helt förbjudet i cheerleading sammanhang.

• Jämställdhet – markera att alla är lika.

 

Mål

• fortsätta att ha välutbildade/uppdaterade engagerade tränare

• stabil ekonomi

• aktivare supportrar/föräldrar (bättre hejarklack)

• folder/välkomstbrev till nya medlemmar och föräldrar

 

 

2

 

Årsmöte 2023-09-24
2023-09-24 14:44

Dagordning

1. Fastställande av röstlängd för mötet.

2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.

3. Val av protokolljusterare och rösträknare.

4. Fråga om medlemmarna har kallats till årsmötet på rätt sätt och inom rätt tid.

5. Fastställande av föredragningslista.

6. Styrelsens verksamhetsberättelse med årsredovisning/årsbokslut för det senaste verksamhets- /räkenskapsåret.

7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.

8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.

9. Fastställande av medlemsavgifter för kommande verksamhetsår.

10. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av ekonomisk plan för kommande verksamhets-/räkenskapsår.

11. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.

11.1 Förslag på antagande av nya stadgar.

12. Val av styrelse

föreningens ordförande för tid av 1 år
halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av 2 år.
en revisor för en tid av 1 år (i detta val får styrelsens ledamöter ej deltaga) samt revisor suppleanter för 1 år.
3 ledamöter i valberedningen för en tid av 1 år, av vilka en skall utses till ordförande.

13. Eventuella övriga frågor som anmälts under punkt 5.

Årsmöte - OBS - Nytt datum!
2023-08-17 16:00

NYTT DATUM för årsmöte.

 

24/9-2023 klockan 16.00 i Svartbäcksskolan är det dags för årsmöte!

 

Var med och lyssna på vad vi gjort säsongen 22/23 samt vad vi planerar att göra säsongen 23/24.

Hur vår ekonomi ser ut i föreningen och budget för nästa år.
Du som medlem har också rörsträtt och kan påverka val av styrelse och annat, vilket är en stor förmån. Vara med och bidra med idéer.

 

Motioner lämnas in senast 7/9-2023 genom mejl till ordforande@powercheer.se

 

Vi ses i Svartbäcksskolan!

RM/SM 11-12/9 2021
2021-09-11 00:54

I helgen går RM/SM av stapeln i Rosvalla, Nyköping.
Vi har flera tävlande lag på plats!

Tävlingen är utan publik men livestreamas (gratis) via follow-me, bifogar länk.
http://www.followme-sport.com/


Tävlingstider:

Lördag 11/9-21
Bobcats (Minior level 1) 10.11 -session 1

Prisutdelning 12.40

Cougars (Junior level 2) 15.26 -session 2

Prisutdelning 17.10

Söndag 12/9-21
Cheetahs (Senior level 2) 11.15
Jaguars (Senior Elite) 12.43
LadyJags (Junior Elite) 13.07

Prisutdelning 15.00


Lets go Power! *klapp* *klapp* *klapp-klapp-klapp*

 

Nyheter från våra grupper
Det finns inga nyheter..